Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 942 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Szczecin

Szczecin, Transportowa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza


Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV)przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w SzczecinieRoman WalkowiakKancelaria Komornicza w Szczecinie71-113 Szczecin ul.Santocka 18/14tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 4842213, 8295046fax 91 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą www.komornik.szczecin.pl

Km 95/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMO ŚCI


Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


07 marca 2018 r. o godz. 12:30


w budynku S ądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja , przys ługującego dłużnikowi Zbigniewowi Dębskiemu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ew. 1/17, obręb ewidencyjny 4193, o powierzchni 3779 m 2 (0,3779 ha) zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi: 4 - kondygnacyjnym budynkiem magazynowo - produkcyjnym o powierzchni u żytkowej 2.381,14 m2, wiatą i małym budynkiem gospodarczym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej:


Szczecin, ul. Transportowa 1,


dla kt órej Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi ęgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00200612/7.

Suma oszacowania powiększona o podatek VAT (23%) wynosi 1.221.021,00 z ł , za ś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania brutto i wynosi 915.765,75 z ł. Licytant przyst ępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, to jest 122.102,10 z ł. R ękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą . R ękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomo ść znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa os ób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. U żytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla