Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 33 281 ogłoszeń w całej Polsce

Szczecin - lokal do kupienia

Szczecin, Tkacka

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Katarzyna Karwecka

Kancelaria Komornicza, L.Rayskiego 23, Szczecin, 70-442 Szczecin

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax.

Sygnatura: Km 4989/12


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

06-12-2017 o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego/ej do dłużnika: Żaneta Łuczak (poprzednio Franiak), ul.Rydla Lucjana 10/11, 70-783 Szczecin , położonego przy

ul. Tkacka 66/U1, 70-556 Szczecin ,

dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00160677/7 .

Suma oszacowania wynosi 239 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. Szczeci skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 3 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 3745.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 05-12-2017 r., tj. w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal składa się z hallu, sali bilardowej, bufetu, wc personelu, przedsionka, wc męskiego, wc damskiego, pomieszczenia porządkowego, magazynu mebli, magazynu (do lokalu przynależy pomieszczenie), łączna pow.154,39mkw. Z lokalem związany jest udział skontaktuj się z ogłoszeniodawcą w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr SZ1S/00132172/2 W dziale III KW wpisany jest zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, wpisany na podstawie Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz na tydzień przed licytacją przeglądać akta w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny przy ul. Narutowicza 19.

Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Katarzyna Karwecka


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla