Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 324 ogłoszeń w całej Polsce

Szczecin - lokal do kupienia

Szczecin, Klonowica

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza
Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV)przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w SzczecinieRoman WalkowiakKancelaria Komornicza w Szczecinie71-113 Szczecin ul.Santocka 18/14tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 4842213, 8295046fax 91 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

www.komornik.szczecin.pl

Km 3931/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMO ŚCI


Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

04 wrze śnia 2018 r. o godz. 10:00

w budynku S ądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przys ługującego dłużniczce Zuzannie Kozak spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 103,05 m2, znajdującego w parterowym budynku dobudowanym do wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego:

Szczecin, ul. Klonowica 11 A/U2,

w lewobrze żnej dzielnicy Zachód, wpisanego w rejestrze lokali Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00168544/2.

Suma oszacowania wynosi 294.500,00 z ł , za ś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220.875,00 z ł. Licytant przyst ępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.450,00 z ł.

R ękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika : Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą . R ękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomo ść znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

Prawa os ób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. U żytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla